معرفی

به مناسبت روزخانواده یکدوره مسابقات قهرمانی خردسالان دردوگروه آموزشی وپیشرفته درروزجمعه۹۶/۶/۲۴درتالاربدمینتون شیراز برگزارگردید. درگروه پیشرفته۸شرکت کننده حضورداشتند که به شکل دوحذفی باهم به رقابت پرداختند ازانجام ۱۴بازی نتایج زیر حاصل شد. مقام اول: مهساثریاخواه مقام دوم:یاسمین حدائق مقام سوم: زهراهنروران

درجدول آموزشیها ۲۶شرکت کننده به شکل دوحذفی به رقابت پرداختندوپس ازانجام ۵۰بازی نتایج زیربدست آمد مقام اول:فاطمه عباسی مقام دوم:کیاناجعفری مقام سوم:مریم احمدزاده

مربیان این عزیزان خانمهافروغ خیرآبادی/متین هاشمی/آرام سجادی میباشند. کادراجرایی خانمهاهاشمی/شهدوست/سورناودرنارهروی/بهرام زاده/بالایی/جوانمردی/خرمی نژاد

ضمناخانم مریم توللی ازسالن پوریای ولی باچندین شرکت کننده دراین رقابتهاحضورداشتند.

Related Projects