• محمد جانی

    محمد جانی

  • آشفته - اصولی

    آشفته - اصولی

معرفی
مسابقات رنکینگ استانی در دو قسمت تکنفره و دونفره  برگذار گردید و در قسمت دو نفره آقایان کسری اصولی و جواد آشفته به مقام اول و کامبیز شهدی و بهروز یزدانی به مقام دوم رسیدند. در قسمت تکنفره آقایان محمد حبی به مقام اول و محمد جانی به مقام دوم رسیدند.

Related Projects