مسابقات بدمینتون تیمی نوجوانان
معرفی
مسابقات تیمی نوجوانان باشرکت پنج تیم درشهرستان پاسارگادبرگزارشد مقام اول-شیراز مقام دوم؛پاسارگاد مقام سوم -نیریز

Related Projects