مسابقات انتخابی بدمینتون بانوان از هیات بیماریهای خاص وپیونداعضا
معرفی
درسالروزورودآزادگان به کشوریکدوره مسابقات انتخابی بدمینتون بانوان از هیات بیماریهای خاص وپیونداعضا در بخش تالاسمی به میزبانی شایسته هیات بدمینتون شیرازدرتاریخ۹۶/۵/۲۷ وباشرکت ۱۱ بازیکن و مربی ازشیراز/مرودشت/نی ریزدرتالاربدمینتون شیرازبرگزارگردید. درابتدابازیهابصورت دوره ای ودرمرحله بعدبصورت تک حذفی انجام گرفت و نتایج زیر بدست آمد. مقام اول:فاطمه احدی(مرودشت) مقام دوم:مریم شکری (شیراز) مقام سوم مشترک:ساراژاله و عفت قانع بردبار(شیراز) مربی مرودشت خانم ایرجی مربی شیرازخانم پروانه شهدوست کادر اجرایی خانمهامریم تبرزدوآرام سجادی ومهوش خرمی نژاد مکتبی وعبدی بودند.

Related Projects