معرفی

اولین مرحله مسابقات رنکینگ بدمینتون جوانان آقایان"جام میش مرغ"که در استان آذربایجان غربی(بوکان)ازتاریخ ۹۶/۵/۳۱ لغایت۹۶/۶/۳برگزار گردید. هشت بازیکن از استان فارس که چهارنفرشان از شهرستان جهرم و یک نفرازمرودشت وسه نفرازشهرستان شیراز به نامهای محمدچهارمالی ،علی یزدانی، آرمان اسماعیلی تبار شرکت کردند.

قرمانی مسابقات رنکینگ بدمینتون جوانان کشور به محمدچهارمالی جوان شیرازی تعلق گرفت.

این در شرایطی بود که چهارمالی اولین سال ورودش به رده جوانان را پشت سر می گذشت، وی توانست ازبین ۷۲ نفرشرکت کننده ازسراسرکشور درقسمت انفرادی قهرمان مسابقات شود. این نتیجه در شریطی بدست آمد که دیگر بدمینتون باز شیرازی علی یزدانی جزء 8 بدمینتون باز برتر این مسابقات قرار گرفت.

چهار مالی تنها ملی پوش فارس در رشته بدمینتون است.

نتایج مسابقات یکنفره : محمد چهارمالی از فارس قهرمان مسابقات شد،مهدی انصاری نایب قهرمان و مقام سوم نیز مشترک به علی حسینخانی و علی باستانی رسید.

Related Projects